หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๖/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
 
  ผู้รับผิดชอบประจำส่วนราชการในการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
 
  หนังสือที่ นร 1013.4/138 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
          แนวทางการดำเนินการของส่วนราชการ
          กรณีเลือกเรียนจากชุดการเรียนด้วยตนเอง
                 แบบบันทึกคะแนนการฝึกอบรมทางไกลรายบุคคล
                 รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมทางไกล
                 ตารางกำหนดการฝึกอบรมทางไกล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
          คู่มือการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
          แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อข้าราชการที่สมัครเรียนหลักสูตร 001
  กรณีเลือกเรียนจากชุดการเรียนด้วยตนเอง
          กระดาษคำตอบ การประเมินผลก่อนการศึกษา
          กระดาษคำตอบ การประเมินผลหลังการศึกษา
 
  สำหรับส่วนราชการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000