หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC37 :: สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3หน่วยที่ 1 บทนำ
4หน่วยที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
5หน่วยที่ 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
6หน่วยที่ 4 การกำหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงานกำหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงาน
7หน่วยที่ 5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
8หน่วยที 6 บริการที่ดี
9หน่วยที่ 7 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10หน่วยที่ 8 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
11หน่วยที่ 9 การทำงานเป็นทีม
12สรุป
13แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000