หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC28 :: ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 หลักการ/แนวคิดของระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพ
5หน่วยที่ 2 การบริหารกำลังคนคุณภาพเชิงรุกในส่วนราชการ
6หน่วยที่ 3 การวางแผนกำลังคนคุณภาพ (P : Planning)
7หน่วยที่ 4 การสรรหาและคัดเลือกกำลังคนคุณภาพ (R : Recruiting & Selecting)
8หน่วยที่ 5 การเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในการบริหารกำลังคนคุณภาพ (I : Institutionalizing)
9หน่วยที่ 6 การพัฒนากำลังคนคุณภาพ (D :Developing)
10หน่วยที่ 7 การติดตามการใช้ประโยชน์กำลังคนคุณภาพ (M : Monitoring & Evaluating)
11สรุป
12แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000