หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC13 :: จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตรจรรยาบรรวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1 แนวคิดในการกำหนดจรรยาบรรวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
7     1.1 ทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ
8     1.2 แนวคิดและทิศทางการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
9     1.3 ขอบเขตภารกิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
10     1.4 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
11     1.5 การเสริมสร้างมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
12หน่วยที่ 2 การศึกษาแนวคิดและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรวิชาชีพ
13หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของจรรยาบรรวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14     3.1 แนวคิดและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
15     3.2 องค์ประกอบหลักในการพัฒนากรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
16หน่วยที่ 4 การดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
17หน่วยที่ 5 ความหมายและพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
18หน่วยที่ 6 ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและกลไกในการสร้าง การบริหาร และการควบคุม
19     6.1 ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
20     6.2 ประโยชน์ของจรรยาบรรวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
21     6.3 กลไกในการสร้าง การบริหาร และการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ
22สรุป
23แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000