หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC12 :: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7     1. ความหมาย
8     2. เป้าหมาย
9     3. แนวคิดใหม่
10     4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
11          4.1 องค์ประกอบ
12          4.2 ประเภท และวิธีการ
13          4.3 การเลือกใช้
14          4.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
15          4.5 ข้อพึงระวัง
16หน่วยที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน
17     1. ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
18     2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
19     3. แบบฟอร์มที่ใช้
20     4. ขั้นตอนดำเนินการ
21หน่วยที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
22     1. การกำหนดตัวชี้วัด
23          1.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
24          1.2 การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-focused Method)
25          1.3 ไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)
26          1.4 การประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
27     2. ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด
28     3. การกำหนดค่าเป้าหมาย
29     4. การประเมินผลสัมฤทธิ์
30     5. การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
31     6. ข้อพึงระวัง
32หน่วยที่ 4 การประเมินสมรรถนะ
33     1. แนวคิดพื้นฐาน
34     2. แนวทางการประเมินสมรรถนะ
35     3. มาตรวัดสมรรถนะ
36     4. วิธีการประเมินสมรรถนะ
37          4.1 การประเมินแบบ 360 องศา
38          4.2 การประเมินโดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเด่นชัด (Critical Incident Technique)
39หน่วยที่ 5 การแจ้งผลการประเมิน
40     1. การแจ้งผลการประเมินรายบุคคล
41     2. การแจ้งผลการประเมินระดับดีเด่น และดีมาก
42     3. แนวทางการให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้รับการประเมิน
43     4. ตัวอย่างแนวทางการจัดการในระหว่างการแจ้งผลการประเมิน
44     5. บทบาทของผู้รับการประเมินในการรับฟังคำปรึกษาแนะนำ
45สรุป
46แบบประเมินหลังการศึกษา
47ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
48     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
49          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
50          ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
51          ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
52          ลักษณะ 3 บททั่วไป
53          ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
54               หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
55               หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
56               หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
57               หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
58               หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
59               หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย
60               หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
61               หมวด 8 การออกจากราชการ
62               หมวด 9 การอุทธรณ์
63               หมวด 10 การร้องทุกข์
64               หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
65          ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
66          บทเฉพาะกาล
67     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
68     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000