หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC08 :: การบริหารค่าตอบแทน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตรการบริหารค่าตอบแทน
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน
7     1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
8     2. ความหมาย
9     3. องค์ประกอบของค่าตอบแทน
10          3.1 ในความหมายของ Milkovich & Newman
11          3.2 ในความหมายของบริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด
12          3.3 ในเชิงที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน
13     4. เป้าหมายของการบริหารค่าตอบแทน
14     5. หลักการบริหารค่าตอบแทน
15          5.1 หลักความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หรือหลักค่างาน (Job Value)
16          5.2 หลักความยุติธรรมภายนอก (External Equity) หรือหลักอัตราตลาด (Market Rate)
17          5.3 หลักผลงาน (Performance)
18          5.4 หลักความเสมอภาคของบุคคล (Individual Value)
19          5.5 หลักความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay)
20หน่วยที่ 2 แนวคิด และกระบวนการบริหารค่าตอบแทน
21     1. แนวคิดพื้นฐานของการบริหารค่าตอบแทน
22          1.1 แนวคิดการสร้างแรงจูงใจตามทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
23          1.2 แนวคิดเชิงอุปสงค์ และอุปทาน (Demand and Supply)
24     2. แนวคิดการบริหารค่าตอบแทนแบบ 3 P’s
25          2.1 การจ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งงาน หรือค่างาน (Position หรือ Job)
26          2.2 การจ่ายค่าตอบแทนตามคุณลักษณะ หรือสมรรถนะของคน (Person)
27          2.3 การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance)
28     3. การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Reward)
29          3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Alignment)
30          3.2 ค่าตอบแทนเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformation) หรือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
31     4. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
32          4.1 การกำหนดปรัชญาการบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Foundation)
33          4.2 การกำหนดระบบค่าตอบแทนเชิงเทคนิค (Technical Foundation)
34          4.3 การบริหารค่าตอบแทนในทางปฏิบัติ (Delivery System)
35     5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าตอบแทน
36     6. กระบวนการบริหารค่าตอบแทน
37          6.1 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
38               ความหมาย
39               ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน
40               ประโยชน์
41          6.2 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ
42          6.3 การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
43               ความหมาย
44               วิธีการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
45                    1. วิธีการจัดลำดับงาน (Job Ranking Method)
46                    2. วิธีการจับคู่เปรียบเทียบ (Paired Comparison Method)
47                    3. วิธีการจัดชั้นงาน หรือจำแนกงาน (Job Grading หรือ Classification Method)
48                    4. วิธีการให้คะแนนองค์ประกอบ (Point Rating Method)
49                    5. วิธีการเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Factor Comparison Method)
50               ประโยชน์ของการประเมินค่างาน
51          6.4 การสำรวจค่าตอบแทน
52               ความหมาย
53               ขั้นตอนการสำรวจค่าตอบแทน
54               หัวใจของการสำรวจค่าตอบแทน
55               ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสำรวจค่าตอบแทน
56               ข้อควรคำนึงในการสำรวจค่าตอบแทน
57          6.5 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
58หน่วยที่ 3 แนวทางการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
59     1. ค่าทางสถิติที่ใช้ในโครงสร้างเงินเดือน
60     2. ข้อควรพิจารณาในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน
61     3. เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
62     4. การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน
63     5. โครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ
64          5.1 โครงสร้างเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน
65               ความหมาย
66               ข้อดี ข้อจำกัด
67          5.2 โครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงเงินเดือน
68               ความหมาย
69               ข้อดี ข้อจำกัด
70          5.3 โครงสร้างเงินเดือนแบบอัตราเดียว
71          5.4 โครงสร้างเงินเดือนแบบ Broadbanding หรือ Broadbanding Pay
72               ความหมาย
73               หลักการพื้นฐาน
74               วิธีการออกแบบ
75               ประโยชน์
76หน่วยที่ 4 ระบบบริหารค่าตอบแทนใหม่
77     1. กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน
78     2. องค์ประกอบของระบบค่าตอบแทน
79     3. บทบาท และหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
80     4. โครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่
81          หลักการ
82          แนวทางการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
83     5. แนวทางการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
84          การเลื่อนเงินเดือนเป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
85          การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง
86          วงเงินในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
87          อัตราเงินเดือนที่เลื่อนให้ข้าราชการในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
88          ข้อควรพิจารณา
89สรุป
90แบบประเมินหลังการศึกษา
91ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
92     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
93          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
94          ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
95          ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
96          ลักษณะ 3 บททั่วไป
97          ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
98               หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
99               หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
100               หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
101               หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
102               หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
103               หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย
104               หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
105               หมวด 8 การออกจากราชการ
106               หมวด 9 การอุทธรณ์
107               หมวด 10 การร้องทุกข์
108               หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
109          ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
110          บทเฉพาะกาล
111     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
112     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000