หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC05 :: HR Scorecard
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตร Human Resource Scorecard
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7     1. ทรัพยากรบุคคลกับการสร้างขีดความสามารถขององค์กร
8          1.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
9          1.2 ทรัพย์สินขององค์กร (Asset)
10          1.3 บทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างขีดความสามารถขององค์กร
11     2. ทุนมนุษย์กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
12          2.1 แนวคิด และความหมายของทุนมนุษย์
13          2.2 แนวทางการบริหารทุนมนุษย์
14               2.2.1 แนวทางการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
15               2.2.2 กระบวนการบริหารองค์ความรู้
16               2.2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในราชการพลเรือน
17หน่วยที่ 2 Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
18     1. Human Resource Scorecard หรือ HR Scorecard
19          1.1 ความหมาย
20          1.2 HR Scorecard ในราชการพลเรือน
21          1.3 ประโยชน์ของ HR Scorecard
22     2. การนำ HR Scorecard มาใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ
23     3. แบบอย่างการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในสหรัฐอเมริกา
24          3.1 นโยบาย และวาระด้านการบริหารของประธานาธิบดี (President Management of Agenda: PMA)
25          3.2 ตัวแบบ
26               1. ตัวแบบมาตรฐานความสำเร็จด้านทุนมนุษย์: สำนักบริหารและงบประมาณ
27               2. ตัวแบบ Human Capital Scorecard: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
28               3. ตัวแบบการประเมินทุนมนุษย์ด้วยตนเองสำหรับนักบริหาร: สำนักตรวจสอบและบัญชีกลาง
29               4. ตัวแบบมาตรฐานความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้หลักการของระบบคุณธรรม: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
30               5. ตัวแบบกรอบการประเมินทุนมนุษย์ และความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Assessment and Accountability Framework)
31     4. แบบอย่างการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในอังกฤษ (The UK’s Human Resource Capability Framework)
32     5. แบบอย่างการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในออสเตรเลีย (APS: The Human Resource Capability Model)
33หน่วยที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ตามแนวทาง HR Scorecard
34     1. ความเป็นมา
35          1.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
36          1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
37          1.3 หลักการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
38          1.4 การนำ HR Scorecard มาใช้ในระบบราชการ
39     2. วัตถุประสงค์
40          2.1 เพื่อพัฒนาระบบ และสร้างกลไกการประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
41          2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
42          2.3 เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกับส่วนราชการและจังหวัด
43     3. องค์ประกอบ
44     4. แนวทางการดำเนินงาน
45          4.1 วิธีการประเมิน
46               มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic HR Alignment)
47               มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
48               มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness)
49               มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
50               มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life)
51          4.2 การกำหนดตัวชี้วัด และการถ่วงน้ำหนัก
52          4.3 ผู้ประเมิน: "คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด"
53          4.4 ความถี่ในการประเมิน
54          4.5 ผลการประเมิน
55          4.6 การกระตุ้นจูงใจ และการพัฒนาผลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
56          4.7 เงื่อนไขความสำเร็จของการนำ Human Resources Scorecard ไปปฏิบัติ
57          4.8 ตัวอย่างมิติที่ใช้ในการประเมิน และตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
58หน่วยที่ 4 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
59     1. ความหมายของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management Plan)
60     2. การสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
61     3. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
62     4. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
63     5. รายละเอียดการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
64          5.1 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณ
65          5.2 การจัดประชุม หรือสัมมนาก่อนเริ่มกระบวนการ
66     6. รายละเอียดการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
67          ขั้นตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการพัฒนา หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
68          ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
69          ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
70          ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
71          ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อฝ่ายบริหาร และจัดทำแผนงานหรือโครงการรองรับ
72สรุป
73แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000