หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC03- :: ระบบพิทักษ์คุณธรรม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตรระบบพิทักษ์คุณธรรม
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
7     1. ความหมาย และความสำคัญของระบบพิทักษ์คุณธรรม
8     2. ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
9          2.1 ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และระบบคุณธรรม (Merit System)
10          2.2 องค์ประกอบของระบบคุณธรรม
11               1. หลักความเสมอภาค (Equal of Opportunity)
12               2. หลักความสามารถ (Competence)
13               3. หลักความมั่นคง (Security of Tenure)
14               4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality)
15          2.3 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบคุณธรรม
16     3. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ
17          3.1 โครงสร้าง
18               1. แบบคณะกรรมการ (Commission Type)
19               2. แบบผู้อำนวยการ (Director Type)
20               3. แบบผสม (Mixed Type)
21          3.2 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
22          3.3 การบริหารจัดการ
23          3.4 ตัวอย่างในต่างประเทศ
24หน่วยที่ 2 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในต่างประเทศ
25     1. ประเทศสหรัฐอเมริกา The Merit Systems Protection Board: MSPB
26          1.1 ปรัชญา พันธกิจ อำนาจ และหน้าที่
27          1.2 องค์ประกอบ และโครงสร้าง
28          1.3 การดำเนินการ
29               เรื่องที่สามารถฟ้องร้องต่อ MSPB
30               ผู้มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อ MSPB
31               การยื่นคำร้อง
32               กระบวนการพิจารณาคำร้อง
33               สรุป
34     2. ประเทศสหราชอาณาจักร The Commissioners และ The Civil Service Appeal Board: CSAB
35          2.1 บทบาท และหน้าที่
36          2.2 องค์ประกอบ
37          2.3 การดำเนินการ
38               การดำเนินการของ The Commissioners
39               การดำเนินการของ The Civil Service Appeal Board: CSAB
40     3. ประเทศออสเตรเลีย The Public Service Commissioner: PSC และ The Merit Protection Commissioner: MPC
41          3.1 พันธกิจ และบทบาท
42          3.2 องค์ประกอบ
43          3.3 การดำเนินการ
44     4. สรุปการศึกษาเปรียบเทียบ ข้อดี และข้อจำกัด
45          4.1 ระบบพิทักษ์คุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
46          4.2 ระบบพิทักษ์คุณธรรมของประเทศสหราชอาณาจักร
47          4.3 ระบบพิทักษ์คุณธรรมของประเทศออสเตรเลีย
48หน่วยที่ 3 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทย ก่อนการตั้ง ก.พ.ค.
49     1. แนวคิด และวิวัฒนาการของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
50          1.1 ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
51               สมัยสุโขทัย
52               สมัยอยุธยาก่อนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
53               สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
54               สมัยอยุธยาหลังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
55               สมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
56          1.2 ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
57          1.3 ยุคการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 (พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2506)
58          1.4 ยุคการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2534)
59          1.5 ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544)
60               พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
61               อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.
62               อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณธรรม
63          1.6 ยุคการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2545 - ก่อนการตั้ง ก.พ.ค.)
64               พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
65               มติ ก.พ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เรื่อง รับหลักการในการปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน
66               มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
67               วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549
68     2. การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
69          2.1 การพิทักษ์ระบบคุณธรรมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
70               อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.
71               ฐานะของ ก.พ.
72          2.2 ภารกิจด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ.
73     3. การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
74          3.1 ลักษณะสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
75          3.2 อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.
76          3.3 อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.
77          3.4 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.
78หน่วยที่ 4 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
79     1. ที่มาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
80          1.1 บทบาทการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ.
81          1.2 ปัญหาของการดำเนินงานด้านวินัยของข้าราชการพลเรือน
82          1.3 การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบคุณธรรม
83          1.4 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในช่วงที่ผ่านมา
84     2. ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
85          2.1 คุณสมบัติของกรรมการ ก.พ.ค.
86          2.2 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.
87          2.3 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ก.พ.ค.
88          2.4 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
89          2.5 เหตุแห่งการพ้นตำแหน่ง
90          2.6 อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.
91          2.7 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
92          2.8 องค์ประชุมกรรมการ
93     3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.
94     4. เงื่อนไขความสำเร็จของระบบพิทักษ์คุณธรรม
95สรุป
96แบบประเมินหลังการศึกษา
97ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
98     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
99          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
100          ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
101          ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
102          ลักษณะ 3 บททั่วไป
103          ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
104               หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
105               หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
106               หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
107               หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
108               หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
109               หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย
110               หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
111               หมวด 8 การออกจากราชการ
112               หมวด 9 การอุทธรณ์
113               หมวด 10 การร้องทุกข์
114               หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
115          ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
116          บทเฉพาะกาล
117     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
118     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000