หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC03 :: ระบบพิทักษ์คุณธรรม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชาระบบพิทักษ์คุณธรรม
2บทนำและวัตถุประสงค์
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
5     ความหมายและความสำคัญของระบบพิทักษ์คุณธรรม
6     ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
7     แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
8บทที่ 2 การพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทย ก่อนการตั้ง ก.พ.ค.
9     ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5
10     ยุคการประกาศใช้ พรบ. 2471
11     ยุคการพัฒนาระบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
12     ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ
13     ยุคการปฏิรูประบบราชการ
14     ก.พ.ค. ก่อน พรบ. 51
15     การพิทักษ์ระบบราชการใน พรบ. 51
16บทที่ 3 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
17     ที่มาของคณะกรรมการ ก.พ.ค.
18     ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ใน พรบ. 51
19     ขอบเขตอำนาจของ ก.พ.ค.
20     เงื่อนไขความสำเร็จของระบบ ก.พ.ค.
21เอกสารเพิ่มเติม
22     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
23     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
24     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 6
25แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000