หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

PC01 :: การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1การศึกษาครั้งแรก ต้องศึกษาตามลำดับหัวข้อ
2หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6หน่วยที่ 1แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
7     1. พัฒนาการของแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8          1.1 การบริหารงานธุรการบุคคล (Personnel Administration)
9          1.2 การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
10          1.3 การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
11     2. ความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
12          2.1 ความรับผิดชอบร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
13          2.2 หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
14          2.3 ระดับของการบริหารทรัพยากรบุคคล
15หน่วยที่ 2 ความสำคัญของ "ทรัพยากรบุคคล": กุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารองค์กร
16     1. ความสำคัญ และภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
17          การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมภารกิจหลัก 5 เรื่อง
18     2. องค์ประกอบชี้วัดความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร
19          2.1 การบริหารเพื่อคุณภาพทั่วองค์กร (Total Quality Management)
20          2.2 ทรัพยากรบุคคล: ผู้ปฏิบัติ และรับผลกระทบ
21          2.3 ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลกับการสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร
22     3. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก "กระบวนการ" สู่ "ยุทธศาสตร์"
23          3.1 การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24          3.2 ลักษณะเด่นของการพัฒนาระบบ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
25หน่วยที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
26     1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Alignment)
27     2. กรอบความคิดเพื่อวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Diagnostic Framework for Strategic Human Resource Management)
28     3. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Guidelines for Action)
29          3.1 บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ต่อสัมฤทธิผล และความยั่งยืนขององค์กร
30          3.2 คำถามที่ท้าทายผู้บริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
31          3.3 แนวทางดำเนินการตามกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิง ยุทธศาสตร์
32หน่วยที่ 4 สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
33     1. แนวคิดเรื่องสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
34     2. สมรรถนะสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล4 กลุ่ม
35     3. สมรรถนะของผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
36     4. สมรรถนะใหม่สำหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
37          4.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม 3 กิจกรรมหลัก
38          4.2 รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ (Competency Model for Strategic Human Resource Manager)
39          4.3 คุณลักษณะ และคุณสมบัติของผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
40     5. เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับภาครัฐ
41สรุป
42แบบประเมินหลังการศึกษา
43ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
44     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
45          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
46          ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47          ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
48          ลักษณะ 3 บททั่วไป
49          ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
50               หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
51               หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
52               หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
53               หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
54               หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
55               หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย
56               หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
57               หมวด 8 การออกจากราชการ
58               หมวด 9 การอุทธรณ์
59               หมวด 10 การร้องทุกข์
60               หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
61          ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
62          บทเฉพาะกาล
63     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
64     พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000