หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M32 :: มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5หน่วยที่ 2 คุณสมบัติของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และกระบวนการพัฒนาตนเองด้านมนุษยสัมพันธ์
6หน่วยที่ 3 หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
7หน่วยที่ 4 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และข้อควรระวังในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
8หน่วยที 5 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน
9แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000