หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M26 :: บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 ความหมายพร้อมคำอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
6หน่วยที่ 2 ความหมาย : บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
7หน่วยที่ 3 ความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งระดับ “อำนวยการ”
8หน่วยที่ 4 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
9หน่วยที่ 5 ทักษะในการเป็นผู้นำทีม (Team Leadership)
10หน่วยที่ 6 ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ (Responsibility Accountability)
11หน่วยที่ 7 บทบาทผู้อำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่
12สรุป
13แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000