หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M20 :: การปรับปรุงการทำงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา การปรับปรุงการทำงาน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Definition)
5หน่วยที่ 2 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Objectives)
6หน่วยที่ 3 กระบวนการในการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Process)
7หน่วยที่ 4 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Techniques)
8หน่วยที่ 5 ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการทำงาน (Problem and Obstacle to Work Simplification)
9หน่วยที่ 6 ปัจจัยความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงาน (Key Success Factors of Work Simplification)
10แบบประเมินหลังการศึกษา
11Download เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000