หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M17 :: การเทียบเคียง (Benchmarking)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1Introduction
2ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร
3การเทียบเวลาเท่ากับการอบรมในห้อง
4วัตถุประสงค์
5คำแนะนำการใช้งานบทเรียน
6แบบทดสอบก่อนเรียน
7บทที่ 1 บทนำและความสำคัญของ Benchmarking
8     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
9บทที่ 2 ประเภทของ Benchmarking
10     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
11บทที่ 3 ขั้นตอนและกลวิธีในการจัดทำ Benchmarking
12     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
13บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และประเมินผล
14     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
15บทที่ 5 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ (Action Stage)
16     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
17บทที่ 6 การจัดเตรียมองค์กรสู่การทำ Benchmarking
18     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
19บทที่ 7 ปัญหาในการทำ Benchmarking และแนวทางแก้ไข
20     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7
21บทที่ 8 จรรยาบรรณของการทำ Benchmarking (Code of Conduct)
22     แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8
23แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000