หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M14 :: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4แบบสำรวจการบริหารความเสี่ยง
5บทนำหลักสูตร
6หน่วยที่ ๑ ทำความเข้าใจกับความเสี่ยง (Risk Management)
7     บทนำหน่วยที่ ๑
8     ๑. ความหมาย
9     ๒. องค์ประกอบของความเสี่ยง
10     ๓. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเสี่ยง
11     ๔. สิ่งที่ไม่ควรระบุเป็นความเสี่ยง
12     ๕. ประเภทของความเสี่ยง
13     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
14หน่วยที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง
15     บทนำหน่วยที่ ๒
16     ๑. ความหมาย / วัตถุประสงค์ /หน้าที่ / ประโยชน์
17     ๒. กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง
18     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
19หน่วยที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
20     บทนำหน่วยที่ ๓
21     ๑. การระบุและจำแนกความเสี่ยง
22     ๒. การประเมินความเสี่ยง
23     ๓. การจัดการกับความเสี่ยง
24     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
25หน่วยที่ ๔ กรณีศึกษา การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจ้างภาครัฐ
26     บทนำหน่วยที่ ๔
27     ๑. กรณีศึกษา เรื่องงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์แบบ 2 ชั้น
28     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
29บทสรุปหลักสูตร
30แบบสำรวจการบริหารความเสี่ยง
31แบบประเมินหลังการศึกษา
32เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000