หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M12 :: ภาวะผู้นำ (Leadership)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership)
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4แบบสำรวจภาวะผู้นำ
5บทนำหลักสูตร
6หน่วยที่ ๑ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ (Leadership)
7     บทนำหน่วยที่ ๑
8     ๑. ผู้นำ
9     ๒. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
10          ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม ความหมายของผู้นำ 1 ข้อ
11     ๓. ภาวะผู้นำ
12     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
13หน่วยที่ ๒ ข้อแนะนำสำหรับการเป็น ผู้นำที่ดี
14     บทนำหน่วยที่ ๒
15     ๑. Lead-the-ship การเป็นผู้นำตามสถานการณ์
16     ๒. หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี มี ๑๒ ประการ
17     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
18หน่วยที่ ๓ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์
19     บทนำหน่วยที่ ๓
20     ๑. รูปแบบผู้นำที่สอดคล้องตามสถานการณ์
21     ๒. วิเคราะห์ความยืดหยุ่นของความเป็นผู้นำในแต่ละสถานการณ์
22     ๓. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ
23     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
24หน่วยที่ ๔ ความหมายของเจ้านายและความแตกต่างระหว่าง “เจ้านาย” VS “ผู้นำ”
25     บทนำหน่วยที่ ๔
26     ๑. “เจ้านาย” กับ “ผู้นำ”
27     ๒. วิธีการทำงาน
28     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
29หน่วยที่ ๕ การใช้พระเดชพระคุณ “บารมี” VS “อำนาจ”
30     บทนำหน่วยที่ ๕
31     ๑. การใช้พระเดชพระคุณ “บารมี” กับ “อำนาจ”
32     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
33หน่วยที่ ๖ เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ
34     บทนำหน่วยที่ ๖
35     ๑. ทบทวนพฤติกรรมการมอบหมายงานตามสถานการณ์
36     ๒. ภาวะผู้นำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
37     ๓. Tips สำหรับผู้นำ
38     ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน
39บทสรุปหลักสูตร
40แบบสำรวจภาวะผู้นำ
41แบบประเมินหลังการศึกษา
42เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000