หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

M01 :: การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5หน่วยที่ 1 การคิด คืออะไร
6หน่วยที่ 2 การคิด สำคัญอย่างไร
7หน่วยที่ 3 การคิดประเภทต่าง ๆ
8     สมองกับการคิด
9     การคิดเชิงระบบและคิดวิเคราะห์
10     การคิดเชิงกลยุทธ์
11     การคิดเชิงเหตุและผล
12     การคิดเชิงบวกและลบ
13     การคิดสร้างสรรค์
14     การคิดเชิงจริยธรรม
15หน่วยที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการคิด
16     แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
17     ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
18     การวิเคราะห์แรงผลัก/แรงต้าน (Force Field Analysis)
19     การวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง โอกาส/ข้อจำกัด (SWOT Analysis)
20     ตารางการตัดสินใจ (Decision Matrix)
21หน่วยที่ 5 การพัฒนาทักษะการคิด
22หน่วยที่ 6 บูรณาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
23     วิธีคิดแบบหมวกหกใบ (Six hat Thinking)
24     แนวทางการบูรณาการการคิดในการบริหารจัดการ
25แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000