หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

LA07 :: ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 การบริหารงานบุคคล
5     1.1 การบริหารงานบุคคล
6     1.2 ทิศทางของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
7     1.3 กระบวนการบริหารงานบุคคลกระบวนการบริหารงานบุคคล
8     1.4 ระบบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
9     1.5 ระบบเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน
10หน่วยที่ 2 สิทธิการลาของข้าราชการ
11     2.1 การลาป่วย
12     2.2 การลาคลอดบุตร
13     2.3 การลากิจส่วนตัว
14     2.4 การลาพักผ่อน
15     2.5 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
16     2.6 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
17     2.7 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
18     2.8 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
19     2.9 การลาติดตามคู่สมรส
20     2.10 การนับวันลา
21     2.11 ข้อคำนึงเกี่ยวกับการลา
22หน่วยที่ 3 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
23     3.1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
24     3.2 ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
25     3.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
26     3.4 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเมื่อพ้นจากการเป็นข้าราชการ
27หน่วยที่ 4 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
28     4.1 ความสำคัญของระเบียบงานสารบรรณ และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
29     4.2 รูปแบบหนังสือราชการ
30     4.3 สำเนาหนังสือราชการ ชั้นความลับ และชั้นความเร็ว
31     4.4 หลักการ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
32หน่วยที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
33     5.1 หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
34     5.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
35     5.3 การซื้อการจ้าง
36     5.4 การจ้างที่ปรึกษา
37     5.5 สัญญา
38     5.6 การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ
39     5.7 การลงโทษผู้ทิ้งงาน
40     5.8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
41แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000