หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

LA04 :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 ความหมายของ จริยธรรม และความสำคัญของจริยธรรม
6หน่วยที่ 2 จรรยาข้าราชการกับจรรยาบรรณข้าราชการ
7หน่วยที่ 3 วินัย
8หน่วยที่ 4 สภาพปัญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
9หน่วยที่ 5 จริยธรรมข้าราชการ (10 ข้อใหญ่ 42 ข้อย่อย)
10หน่วยที่ 6 หน้าที่ข้าราชการต่อประมวลจริยธรรม
11หน่วยที่ 7 หน้าที่สำนักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม
12หน่วยที่ 8 คณะกรรมการจริยธรรม
13หน่วยที่ 9 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการ
14หน่วยที่ 10 การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
15หน่วยที่ 11 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
16หน่วยที่ 12 กรอบแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ
17หน่วยที่ 13 การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ 4 ขั้นตอน
18หน่วยที่ 14 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม / หัวหน้าส่วนราชการ
19สรุป
20แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000