หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

LA03 :: สิทธิมนุษยชน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา สิทธิมนุษยชน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 ความหมาย และแนวความคิด
5หน่วยที่ 2 ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน
6หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล
7หน่วยที่ 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
8หน่วยที่ 5 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
9หน่วยที่ 6 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
10หน่วยที่ 7 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
11หน่วยที่ 8 สิทธิมนุษยชนกับวิถีชีวิต
12หน่วยที่ 9 กลไกการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
13หน่วยที่ 10 เข้าใจแผนสิทธิมนุษยชน
14แบบประเมินหลังการศึกษา
15Download เอกสารเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000