หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

LA01 :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
5     ความหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
6     หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
7     ขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
8     สรุปหน่วยที่ 1
9หน่วยที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10     การใช้บังคับของระเบียบฯ
11     ประเภทการจัดหาพัสดุ
12     ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
13     การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
14     สรุปหน่วยที่ 2
15หน่วยที่ 3 การซื้อการจ้าง
16     วิธีซื้อและวิธีจ้าง
17     คณะกรรมการ
18     อำนาจในการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
19     การตรวจรับพัสดุ
20     การตรวจการจ้างก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง
21     สรุปหน่วยที่ 3
22หน่วยที่ 4 การจ้างที่ปรึกษา
23     ความหมายของการจ้างที่ปรึกษา
24     วิธีการจ้างที่ปรึกษา
25     อำนาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
26     ค่าจ้างที่ปรึกษา
27     สรุปหน่วยที่ 4
28หน่วยที่ 5 สัญญา
29     การจัดทำสัญญาและการลงนามในสัญญา
30     ข้อตกลงเป็นหนังสือ
31     การแก้ไขสัญญา
32     การบอกเลิกสัญญา
33     ค่าปรับ
34     สรุปหน่วยที่ 5
35หน่วยที่ 6 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
36     การควบคุม
37     การจำหน่าย
38     สรุปหน่วยที่ 6
39หน่วยที่ 7 การลงโทษผู้ทิ้งงาน
40     ความหมายของผู้ทิ้งงาน
41     เหตุแห่งการทิ้งงาน
42     การดำเนินการให้เป็นผู้ทิ้งงาน
43     การลงโทษผู้ทิ้งงาน
44     สรุปหน่วยที่ 7
45หน่วยที่ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
46     ขอบเขตของระเบียบ
47     คณะกรรมการ
48     ขั้นตอนการดำเนินการ
49     สรุปหน่วยที่ 8
50แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000