หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

G02 :: การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
3บทนำ
4ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน
5รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ
6วัฒนธรรม/ประเพณี/สังคม/ความเชื่อ/ธรรมเนียมปฏิบัติกับการล่วงละเมิดทางเพศ
7สถานการณ์/สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย
8ผลกระทบเมื่อมีการล่วงละเมิดทางเพศจากการทำงาน
9กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10กระบวนการร้องทุกข์
11แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน
12เอกสารอ้างอิง
13แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000