หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

G01 :: ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ประเด็นที่ 1 การตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้รับบริการ
3     บทนำ
4     วัตถุประสงค์
5     1.1 ความแตกต่างหลากหลายของลูกค้า
6     1.2 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
7          - บทสัมภาษณ์ ผอ.ฝ่ายการตลาดภาคธุรกิจ 2 คน (บริการ/สินค้า)
8     1.3 ตัวอย่าง / กิจกรรม จัดเลี้ยงรุ่น
9     ท้ายบท
10ประเด็นที่ 2 ความหลากหลาย และแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ชาย ผู้หญิง
11     บทนำ
12     วัตถุประสงค์
13     2.1 หนึ่งวันกับสมชายและสมหญิง
14     2.2 การใช้เวลาของสามีภรรยา 10 คู่
15     2.3 วิเคราะห์การใช้เวลาของสามีภรรยา 10 คู่
16     2.4 ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันของชายและหญิง
17     2.5 บทบาทหญิงชาย (Gender)
18     ท้ายบท
19ประเด็นที่ 3 บทบาท พฤติกรรม เจตคติของชายและหญิง
20     บทนำ
21     วัตถุประสงค์
22     3.1 สังคมเป็นส่วนที่กำหนดบทบาท พฤติกรรม เจตคติของชายและหญิง
23          3.1.1 กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมโดย "ครอบครัว"
24          3.1.2 กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมโดย "โรงเรียน"
25          3.1.3 กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมโดย "สถานที่ทำงานและพื้นที่อื่น ๆ ในสังคม"
26          3.1.4 กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมโดย "สื่อมวลชน"
27     3.2 ความเป็นหญิงความเป็นชาย
28     3.3 กิจกรรม
29     3.4 เฉลย
30     ท้ายบท
31ประเด็นที่ 4 แล้วเกี่ยวอย่างไรกับการทำงาน?
32     บทนำ
33     วัตถุประสงค์
34     4.1 ปัญหาคืออะไร?
35          กรณีศึกษา 1 : "ทำไมไก่จึงตาย"
36          4.1.2 กรณีศึกษา 2 : "บ่อน้ำเปล่าประโยชน์"
37          บทสรุป
38          4.1.3 กรณีศึกษา 3 : การสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
39          4.1.4 กรณีศึกษา 4 : การออกแบบสะพานลอยในกรุงจาการ์ต้าอินโดนีเซีย
40          4.1.5 กรณีศึกษา 5 : การสร้างคลองชลประทาน
41          บทสรุป
42          4.1.6 กรณีศึกษา 6 : การจัดระบบขนส่งในแคนาดา
43          4.1.7 กรณีศึกษา 7 : การผลิตน้ำปลาในหมู่บ้านประมง
44     ท้ายบท
45ประเด็นที่ 5 ใส่ "เลนส์ Gender" เพื่อช่วยประสิทธิภาพของการทำงาน
46     บทนำ
47     วัตถุประสงค์
48     5.1 การทำงานต้องคำนึงถึงมิติหญิงชาย หรือ Gender ?
49     5.2 ข้อมูลที่แยกตามเพศ
50     5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการหญิง / ชาย
51     5.4 ความเชื่อมโยงของมิติหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
52     ท้ายบท
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000