หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

EC01 :: เศรษฐกิจพอเพียง
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2บทนำ
3เมนูหลัก
4บทที่ 1 ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
5     เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
6     องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
7     เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์
8บทที่ 2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ
9     ระดับบุคคล
10     ระดับชุมชน
11     ระดับเอกชน
12     ระดับหน่วยงานของรัฐ
13บทที่ 3 การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
14     บทบาทของส่วนราชการและข้าราชการ
15     การดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.
16บทสรุป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000