หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ
2หลักสูตร ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4บทนำ
5ตอนที่ 1 ปัจจัยเหตุ
6     สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ:ระดับสากล
7     สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ:ระดับประเทศ
8          สภาพทางเศรษฐกิจ
9          สถานการณ์ทุจริต
10          ระบบการยึดหลักคุณธรรม
11          การผลักดันพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ
12               สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
13               สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
14ตอนที่ 2 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสัมพันธ์กัน ตัวแปรพร้อมรับผิดชอบฯ
15     ความโปร่งใส
16          แนวคิด
17          ความสำคัญ
18          ประเภท
19     การตรวจสอบได้
20          แนวคิดและความหมาย
21          นิยามการตรวจสอบได้
22          ลักษณะของระบบการตรวจสอบได้
23          ลักษณะองค์กรในระบบตรวจสอบได้
24          แนวคิดการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
25     ตัวแปรความพร้อมรับผิดชอบ
26          แนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
27          ตัวแบบความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
28ตอนที่ 3 การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล
29     ข้อเสนอแนวทาง
30     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
31     ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
32     ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ
33ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความโปร่งใส การตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
34     การมีส่วนร่วมของประชาชน
35     ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่วนร่วมของประชาชน
36บทส่งท้าย
37เครื่องมือวัดความโปร่งใส และตรวจสอบได้หน่วยงาน(เบื้องต้น)สำหรับผู้ประเมิน
38แบบประเมิน
39แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000