หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3แบบทดสอบก่อนเรียน
4ส่วนที่ 1 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต และประพฤติม
5ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรร
6     จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ
7     จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
8     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
9ส่วนที่ 3 การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
10     ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
11     องค์ประกอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
12     ปัจจัยที่ควรนำมาใช้พิจารณาประกอบการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
13     หลักในการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
14     รูปแบบของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
15ส่วนที่ 4 มาตรการในการนำไปสู่การปฏิบัติ
16     มาตรการทางการบริหาร
17     มาตรการเสริม/ปัจจัยสนับสนุน
18     แนวทางการดำเนินงาน
19ส่วนที่ 5 ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
20     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานการเจ้าหน้าที่
21     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานนิติการ
22     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
23     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
24     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานนักวิชาการพัสดุ
25     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สายงานพนักงานที่ดิน
26ส่วนที่ 6 ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในต่างประเทศ
27     นิวซีแลนด์
28     ออสเตรเลีย
29     อเมริกา
30     อังกฤษ
31     ไอร์แลนด์
32     เกาหลีใต้
33ภาคผนวก
34แบบทดสอบหลังเรียน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000