หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4คำนำ
5วัตถุประสงค์
6COI คือ อะไร
7ปัจจัย 3 ประการที่ทำให้เกิด COI
8การเปรียบเทียบระหว่าง COI กับการคอร์รัปชั่น
9     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 1
10     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 2
11     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 3
12     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 4
13     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 5
14     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 6
15     รูปแบบและตัวอย่างของ COI แบบที่ 7
16     สรุปรูปแบบพฤติกรรม COI ที่พบเห็นบ่อยๆ
17     แบบทดสอบความเข้าใจ จากสถานการณ์จำลอง
18จะทำอย่างไรเมื่อพบเห็นและประสบปัญหา COI
19     8 หน่วยงานที่ท่านแจ้งได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรม COI
20          สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
21          ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
22          ศาลปกครอง
23          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
24          มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
25          สำนักงานกองทุนสื่อประชาสังคมด้านคอร์รัปชั่น(สปต.)
26          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
27มาตราการของรัฐในการป้องกัน COI
28     การเปรียบเทียบมาตรการป้องกันปัญหา COI ของประเทศต่างๆ
29          กิจกรรม : กำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์และต้องห้าม
30          กิจกรรม : การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
31          กิจกรรม : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
32          กิจกรรม : ข้อกำหนดการทำงานเมื่อพ้นจากตำแหน่ง
33          กิจกรรม : มาตรการแทรกแซงและลงโทษ
34ตารางสรุปตัวอย่างที่จะเกิด COI ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ
35     ข้าราชการประจำ
36          ข้าราชการทั่วไป
37          เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประเมินการจัดซื้อ
38          กลุ่มวิชาชีพอิสระ
39          เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
40          กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
41     ข้าราชการท้องถิ่น
42          การดำเนินธรุกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
43          การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
44     ข้าราชการการเมือง
45     นักการเมือง
46     ประชาชน
47ภาคผนวก : มาตราการกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศไทย
48     มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
49     ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
50     ประมวลจริยธรรมของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
51แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000