หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E05 :: การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมาย ความสำคัญ และพฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
7     ความสำคัญของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
8     ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
9     ประโยชน์ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
10     พฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
11การรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ
12     กิจกรรมที่ 1
13     กิจกรรมที่ 2
14     กิจกรรมที่ 3
15     สรุป : พฤติกรรมของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
16ค่านิยมในการทำงานและค่านิยมของชีวิต
17     ค่านิยมในอาชีพของข้าราชการ
18     กิจกรรม : ทบทวนความเข้าใจ
19หลักการและวิธีปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
20     เรื่องที่ 1
21     เรื่องที่ 2
22     เรื่องที่ 3
23     เรื่องที่ 4
24     หลักในการตัดสินใจเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
25การวางแผนการทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
26     การวางแผน
27     กิจกรรม : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
28แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000