หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)
4วัตถุประสงค์รายวิชา
5ประเด็นสำคัญ
6ความหมายของการตัดสินใจ
7     ความหมายและความสำคัญของการตัดสินใจ
8     ตัวอย่างกรณีความขัดแย้ง
9     ลักษณะของเหตุผลที่ดี
10หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
11     หลักการตัดสินใจแบบคิดถึงใจเขาใจเรา
12     หลักการตัดสินใจแบบยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานของสังคมเป็นหลัก
13     หลักการตัดสินใจแบบยึดหลักการ อุดมคติที่เป็นสากลและเหตุผลของตนเอง
14การตัดสินใจที่ดี
15กรณีศึกษา
16     เรื่องงานด่วน
17     เรื่องคนใช้
18     เรื่องเงินทำบุญ
19แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000