หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

AC19 :: อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 หลักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยความเป็นภูมิภาค (Regionalism) และ บูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)
5หน่วยที่ 2 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก
6หน่วยที่ 3 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนกำเนิดอาเซียน
7หน่วยที่ 4 กำเนิดอาเซียน วัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
8หน่วยที่ 5 แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
9หน่วยที่ 6 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
10หน่วยที่ 7 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร (ASEAN Communication Strategies) กับ แผนแม่บทอาเซียนว่าด้วยการสื่อสาร (ASEAN Communication Master Plan)
11หน่วยที่ 8 ระบบราชการไทย และ การเชื่อมโยงกับประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
12หน่วยที่ 9 ภาษาอังกฤษ กับ การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน(English and ASEAN Connectivity)
13สรุป
14แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000