หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

AC06 :: ความมั่นคงชายแดน
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1วิชา ความมั่นคงชายแดน
2แบบประเมินก่อนการศึกษา
3บทนำ
4หน่วยที่ 1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง
5หน่วยที่ 2 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง
6หน่วยที่ 3 องค์กร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งสำคัญที่เกี่ยวข้อง
7หน่วยที่ 4 มุมมองของรัฐบาลและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทย
8หน่วยที่ 5 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
9หน่วยที่ 6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงชายแดน
10สรุป
11แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000