หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

AC04 :: การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1กรุณาคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ระบบจับเวลารายหัวข้อ
2วิชา การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
3แบบประเมินก่อนการศึกษา
4บทนำ
5หน่วยที่ 1 ความหมายของพหุสังคมวัฒนธรรม
6หน่วยที่ 2 ความสำคัญของการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลาย
7หน่วยที่ 3 ทัศนคติ ค่านิยมเชิงบวก และการมองคุณค่าของความแตกต่างตามแนวทางพหุวัฒนธรรม และการเคารพใน ความหลากหลายของความแตกต่าง
8หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
9หน่วยที่ 5 กรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
10สรุป
11แบบประเมินหลังการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000