หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

A03 :: วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
2โครงสร้าง ชุด หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
3หมายเหตุ
4บทนำ
5วัตถุประสงค์
6แบบประเมินก่อนการศึกษา
7แนะนำบทเรียน
8หน่วยที่ 1 การเขียนที่ถูกตามโครงสร้าง
9     โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการ
10     การเขียนข้อความในรายการตามโครงสร้าง
11     กิจกรรมที่ 1
12          ข้อ 1
13          ข้อ 2
14          ข้อ 3
15          ข้อ 4
16          ข้อ 5
17          ข้อ 6
18          ข้อ 7
19          ข้อ 8
20หน่วยที่ 2 การเขียนที่ถูกตามวัตถุประสงค์
21     การเขียนข้อความส่วนเนื้อเรื่องและส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
22          การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง
23          การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง
24          ขั้นตอนการเขียน
25          การศึกษาเรื่อง
26               เทคนิคการศึกษาเรื่อง
27               ตัวอย่าง
28          การจับประเด็น
29               ตัวอย่าง
30          การย่อเรื่องและการเขียนตามแบบหนังสือ
31               การย่อเรื่อง
32               การเขียนเนื้อเรื่อง
33               ขั้นตอนการย่อเรื่องและการเขียนตามแบบหนังสือ
34               ตัวอย่าง
35     สรุป
36     กิจกรรมที่ 2
37          ข้อ 1
38          ข้อ 2
39          ข้อ 3
40          ข้อ 4
41          ข้อ 5
42          ข้อ 6
43หน่วยที่ 3 การเขียนที่ถูกตามหลักภาษา
44     รูปประโยค
45          รูปประโยคแบบไม่มีกรรม
46          รูปประโยคแบบมีกรรม
47          รูปประโยคแบบประโยคซ้อน
48               ประโยคซ้อนแบบประธานร่วม
49               ประโยคซ้อนแบบกริยาร่วม
50               ประโยคซ้อนแบบกรรมร่วม
51          สรุป
52               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
53               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
54               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
55               ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
56               แบบฝึกหัด
57               ความสัมพันธ์ของข้อความ
58          ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคกับประโยค
59          ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน กริยากรรม คำขยาย
60               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
61               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
62          ความสัมพันธ์ระหว่างคำที่แยกคร่อมข้อความ
63               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
64               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
65               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
66          ความสัมพันธ์ระหว่างคำรวมกับคำแยก
67          ความสัมพันธ์ระหว่างคำหลักกับคำขยาย
68     การใช้คำและคำที่มักสะกดผิด
69          การใช้คำ
70          คำที่มักสะกดผิด
71     กิจกรรมที่ 3
72หน่วยที่ 4 การเขียนที่ถูกตามความนิยม
73     ความนิยมการใช้สรรพนาม
74          การใช้สรรพนามแทนผู้ส่ง
75          การใช้สรรพนามแทนผู้รับ
76     ความนิยมในการใช้ถ้อยคำสำนวน
77          การใช้ภาษาราชการ
78               ตัวอย่างที่1 และแบบฝึกหัด
79               ตัวอย่างที่2 และแบบฝึกหัด
80               ตัวอย่างที่3 และแบบฝึกหัด
81          การใช้คำเชื่อมไม่ให้ซ้ำกัน
82               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
83               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
84               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
85          การใช้คำหนัก คำเบา
86               การใช้ จะ จัก
87               การใช้ควร พึง ย่อม ต้อง ให้
88          การใช้คำบังคับ คำขอร้อง
89          การใช้ กับ แก่ แด่ ต่อ
90               การใช้ กับ
91               การใช้ แก่
92               การใช้ แด่
93               การใช้ ต่อ
94          การใช้ และ หรือ และหรือ
95          การเติมหางเสียง
96               ตัวอย่างที่ 1 และแบบฝึกหัด
97               ตัวอย่างที่ 2 และแบบฝึกหัด
98               ตัวอย่างที่ 3 และแบบฝึกหัด
99               ตัวอย่างที่ 4 และแบบฝึกหัด
100     ความนิยมในการแบ่งวรรคตอน
101          การแบ่งวรรคตอนระหว่างประโยค
102          การแบ่งวรรคตอนเพื่อให้มีเอกภาพ
103          ตัวอย่างที่ 1
104          ตัวอย่างที่ 2
105     กิจกรรมที่ 4
106สรุป
107แบบประเมินหลังการศึกษา
108หนังสือราชการ 6 ชนิด
109การกำหนดเลขที่หนังสือออก
110คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
111การลงชื่อ ตำแหน่ง และการลงชื่อแทน
112แบบหนังสือราชการชนิดต่างๆ
113     หนังสือภายนอก
114     หนังสือภายใน
115     หนังสือประทับตรา
116     หนังสือสั่งการ:1.คำสั่ง
117     หนังสือสั่งการ:2.ระเบียบ
118     หนังสือสั่งการ:3.ข้อบังคับ
119     หนังสือประชาสัมพันธ์:1.ประกาศ
120     หนังสือประชาสัมพันธ์:2.แถลงการณ์
121     หนังสือประชาสัมพันธ์:3.ข่าว
122     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:1.หนังสือรับรอง
123     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2.รายงานการประชุม
124     หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน:3.บันทึกข้อตกลง
125หนังสือเวียน
126     การใช้คำ “ฯพณฯ” เป็นคำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
127     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
128     การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
129     การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
130     การลงรายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก
131     การระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือราชการ
132ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000