หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

โครงสร้างหลักสูตร

A00 :: การวางแผนกลยุทธ์
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
ลำดับชื่อหัวข้อ
1หน่วยที่ 1 : แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ์
2     หน้าที่1   บทนำ
3     หน้าที่2   แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
4     หน้าที่3   หัวข้อที่ 1 : ความเป็นมา
5     หน้าที่4   หัวข้อที่ 2 : ความหมาย
6                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 1
7     หน้าที่5   หัวข้อที่ 3 : ความจำเป็นของการวางแผนกลยุทธ์
8                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 2
9     หน้าที่6   หัวข้อที่ 4 : ระดับของแผนกลยุทธ์
10     หน้าที่7   หัวข้อที่ 5 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนกลยุทธ์
11     หน้าที่8   หัวข้อที่ 6 : กระบวนการระดมสมอง
12     หน้าที่9   สรุป
13     หน้าที่10  แบบทดสอบหลังจบบทเรียน
14หน่วยที่ 2 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ์
15     หน้าที่1   บทนำ
16     หน้าที่2   แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
17     หน้าที่3   หัวข้อที่ 1: การกำหนดแนวทาง และวิธีการวางแผนกลยุทธ์
18                   1. การเตรียมการวางแผนกลยุทธ์
19     หน้าที่4   2. วัตถุประสงค์หลัก และรองของแผนกลยุทธ์
20     หน้าที่5   3. ลักษณะของแผนกลยุทธ์
21     หน้าที่6   4. เงื่อนไขการกำหนดทางเลือกการวางแผน
22     หน้าที่7   5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
23     หน้าที่8   6. ปัจจัยสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผน
24     หน้าที่9   7. การกำหนดเครือข่าย และแนวทางการประสานงาน
25     หน้าที่10  หัวข้อที่ 2 : การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
26     หน้าที่11  1. ความหมายของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
27                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 3
28                   2. ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
29                       2.1 หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
30     หน้าที่12           2.1.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในภาวะการณ์ที่แตกต่างกัน
31     หน้าที่13           2.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน : องค์ประกอบหลัก และตัวแปร
32     หน้าที่14           2.1.3 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์กร
33     หน้าที่15           2.1.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
34     หน้าที่16           2.1.5 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคาม
35     หน้าที่17     2.2 การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
36     หน้าที่18     2.3 การจัดลำดับความสำคัญของสภาวะแวดล้อม และการทำแผนที่สถานการณ์
37                            2.3.1 การจัดลำดับความสำคัญของสภาวะแวดล้อม
38     หน้าที่19          2.3.2 การทำแผนที่สถานการณ์ (ผัง SWOT)
39     หน้าที่20  สรุป
40     หน้าที่21  แบบทดสอบหลังจบบทเรียน
41หน่วยที่ 3 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขั้นการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์
42     หน้าที่1   บทนำ
43     หน้าที่2   แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
44     หน้าที่3   หัวข้อที่ 1 : การกำหนดเป้าประสงค์ร่วม
45     หน้าที่4   ประเด็นหลักของการยกร่างเป้าประสงค์
46     หน้าที่5   1. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
47                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 4
48     หน้าที่6        1.1 ขั้นตอนการกำหนดวิสัยทัศน์
49     หน้าที่7        1.2 ข้อจำกัดในการกำหนดวิสัยทัศน์
50     หน้าที่8        1.3 ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 1
51     หน้าที่9        1.4 ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 2
52                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 5
53     หน้าที่10  2. การกำหนดภารกิจ (Mission)
54     หน้าที่11       2.1 ขั้นตอนการกำหนดภารกิจ
55     หน้าที่12       2.2 ข้อจำกัดในการกำหนดภารกิจ
56     หน้าที่13       2.3 ตัวอย่างภารกิจหลัก
57     หน้าที่14  3. การกำหนดวัตถุประสงค์หลัก (Goals)
58     หน้าที่15       3.1 คุณสมบัติของวัตถุประสงค์หลัก
59     หน้าที่16       3.2 ข้อจำกัดในการกำหนดวัตถุประสงค์หลัก
60     หน้าที่17       3.3 ตัวอย่างวัตถุประสงค์หลัก
61     หน้าที่18  หัวข้อที่ 2 : การกำหนดกลยุทธ์
62     หน้าที่19  1. การวิเคราะห์ และเลือกกลยุทธ์
63     หน้าที่20       1.1 กลยุทธ์ที่เน้นสนองปัจจัยภายนอก
64     หน้าที่21             1.1.1 สถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
65     หน้าที่22             1.1.2 สถานการณ์ที่ 3 และสถานการณ์ที่ 4
66     หน้าที่23       1.2 กลยุทธ์ที่เน้นการแข่งขัน
67     หน้าที่24             1.2.1 สถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
68     หน้าที่25             1.2.2 สถานการณ์ที่ 3 และสถานการณ์ที่ 4
69     หน้าที่26       1.3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT และทางเลือกกลยุทธ์
70     หน้าที่27  2. การกำหนดแผนงาน / โครงการ
71     หน้าที่28       2.1 หลักการ และเหตุผลของแผนงาน / โครงการ
72                        2.2 สาระสำคัญโครงการ
73     หน้าที่29  3. การร่างผังความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการ
74     หน้าที่30  ตัวอย่างการร่างผังความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการ
75     หน้าที่31  4. สรุปการกำหนดแผนงาน / โครงการ
76     หน้าที่32  หัวข้อที่ 3 : การกำหนดกลไกผลักดันการดำเนินการ
77     หน้าที่33  กิจกรรมการกำหนดกลไกผลักดันการดำเนินการ 3 ขั้นตอน
78     หน้าที่34  1. กิจกรรมที่ 1 การทบทวนเป้าประสงค์ร่วม
79     หน้าที่35  2. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กร
80     หน้าที่36       2.1 แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
81     หน้าที่37       2.2 แนวคิดการบริหารงานแบบใหม่
82     หน้าที่38  3. กิจกรรมที่ 3 การจัดทำข้อเสนอแนะ
83     หน้าที่39  4. กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
84                        4.1 โครงสร้าง
85     หน้าที่40       4.2 วิสัยทัศน์
86     หน้าที่41       4.3 วัตถุประสงค์หลัก
87     หน้าที่42       4.4 ภารกิจ 3 ประการ
88     หน้าที่43       4.5 ยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจที่ 1
89     หน้าที่44       4.6 ยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจที่ 2
90     หน้าที่45       4.7 ยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจที่ 3
91     หน้าที่46       4.8 การวิเคราะห์กรณีศึกษา
92                   กิจกรรมที่ 1 การทบทวนเป้าประสงค์ร่วม
93     หน้าที่47  กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กร
94     หน้าที่48  กิจกรรมที่ 3 การจัดทำข้อเสนอแนะ
95     หน้าที่49  สรุป
96     หน้าที่50  แบบทดสอบหลังจบบทเรียน
97หน่วยที่ 4 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขั้นการติดตามประเมินผล
98     หน้าที่1   บทนำ
99     หน้าที่2   แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
100     หน้าที่3   หัวข้อที่ 1 : ประเภทของการติดตามประเมินผล
101                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 6
102     หน้าที่4   หัวข้อที่ 2 : เครื่องมือและเทคนิคในการติดตามประเมินผล
103     หน้าที่5   หัวข้อที่ 3 : การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน
104     หน้าที่6   หัวข้อที่ 4 : ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
105                   ศัพท์สำคัญ ชุดที่ 7
106     หน้าที่7   สรุป
107     หน้าที่8   แบบทดสอบหลังจบบทเรียน
108ตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัติ
109     รุ่นที่ 1 ข้อที่ 1
110     รุ่นที่ 1 ข้อที่ 2
111     รุ่นที่ 2 ข้อที่ 1
112     รุ่นที่ 2 ข้อที่ 2
113     รุ่นที่ 3 ข้อที่ 1 ตัวอย่างที่ 1    
114     รุ่นที่ 3 ข้อที่ 1 ตัวอย่างที่ 2    
115     รุ่นที่ 3 ข้อที่ 1 ตัวอย่างที่ 3
116     รุ่นที่ 3 ข้อที่ 1 ตัวอย่างที่ 4
117     รุ่นที่ 3 ข้อที่ 2
118     รุ่นที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000