หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

LA02 :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
กำหนดการรุ่นที่ 2563รุ่นที่ 2564
รับสมัคร :1 ธ.ค.62-28 ม.ค.6429 ม.ค-30 พ.ย.64
อบรมออนไลน์ :1 ธ.ค.62-28 ม.ค.6429 ม.ค.64-28 ก.พ.65
ประกาศผล :29 ม.ค.64
พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป30 ม.ค.64 เป็นต้นไป
การเทียบเวลา :3 ชั่วโมง3 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :9999 คน9999 คน
 
Course Outline :
   คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
  1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
  2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
  3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด
 
การสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรนี้ จะเปิดรับสมัครทุกวันตามกำหนดการรับสมัคร
 
การอบรมออนไลน์ :
ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
  1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
  2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทำได้เพียงครั้งเดียว
  3. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำซ้ำได้สูงสุด 10 ครั้ง   โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้
 
การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  4. ตรวจสอบผลการศึกษาบทเรียน และการทำแบบทดสอบด้วยตนเองที่เมนู "หลักสูตรของคุณ" ใต้ชื่อหลักสูตรนี้ คลิกที่ "รายงานการศึกษาบทเรียน" และ "รายงานการทำแบบทดสอบ"
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000