หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

HR001 :: หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
กำหนดการรุ่นที่ 2563รุ่นที่ 2564
รับสมัคร :2 มี.ค.63-28 ม.ค.6410 มิ.ย-30 ก.ย.64
อบรมออนไลน์ : เป็นต้นไป10 มิ.ย-30 ก.ย.64
ประกาศผล :--
พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป เป็นต้นไป
การเทียบเวลา :32 ชั่วโมง32 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :20000 คน20000 คน
 
Course Outline :
   คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
 
การสมัคร :
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประกอบด้วย 10 วิชา ดังต่อไปนี้
1) PC39 ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) PC25 การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
3) PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
4) PC31 ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
5) PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
6) PC08 การบริหารค่าตอบแทน
7) PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
8) PC28 ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
9) PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10) PC38 การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
 
การอบรมออนไลน์ :
ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
 
การผ่านหลักสูตร :
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000