หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

A00 :: การวางแผนกลยุทธ์
 
กำหนดการรุ่นที่ 1/2562รุ่นที่ 2/2562รุ่นที่ 2563รุ่นที่ 2564รุ่นที่ 3/2562รุ่นที่ 4/2562รุ่นที่ 5/2562รุ่นที่ 6/2562
รับสมัคร :9 - 31 ม.ค.621 ก.พ-31 มี.ค.6222 ม.ค.63-28 ม.ค.6429 ม.ค-30 พ.ย.641 เม.ย-31 พ.ค.621 มิ.ย-31 ก.ค.621 ส.ค-30 ก.ย.621 ต.ค.62-21 ม.ค.63
อบรมออนไลน์ :9 ม.ค-30 ก.ย.621 ก.พ-30 ก.ย.6222 ม.ค.63-28 ม.ค.6429 ม.ค.64-28 ก.พ.651 เม.ย-30 ก.ย.621 มิ.ย-30 ก.ย.621 ส.ค-30 ก.ย.621 ต.ค.62-31 ธ.ค.63
ประกาศผล :7 ก.พ.627 เม.ย.6222 ม.ค.6329 ม.ค.647 มิ.ย.627 ส.ค.627 ต.ค.621 พ.ย.62
พิมพ์เอกสารรับรอง :7 ก.พ.62 เป็นต้นไป7 เม.ย.62 เป็นต้นไปภายใน 3 วันหลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ฯ30 ม.ค.64 เป็นต้นไป7 มิ.ย.62 เป็นต้นไป7 ส.ค.62 เป็นต้นไป7 ต.ค.62 เป็นต้นไป1 พ.ย.62 เป็นต้นไป
การเทียบเวลา :6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :20000 คน20000 คน20000 คน20000 คน20000 คน20000 คน20000 คน20000 คน
 
Course Outline :
   คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
     ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนในหน่วยงาน บุคคลทั่วไป
 
การสมัคร :
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
 
การอบรมออนไลน์ :
ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      
  1. แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียนทุกหน่วย (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบทดสอบหลังจบบทเรียนทุกหน่วย (Posttest) ทำได้ 3 ครั้ง
* เนื่องจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ ได้ปรับโปรแกรมจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ จึงมีข้อขัดข้องบางประการ คือ บางหน้าจะมีข้อความ หรือเสียงบรรยายให้คลิก  เพื่อดูหน้าถัดไป หรือเพื่อศึกษารายละเอียด แต่ไม่สามารถคลิกได้จากหน้าดังกล่าว โดยเนื้อหาเหล่านั้นได้นำมาจัดเรียงไว้ที่รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ตามลำดับหน้าแล้ว โปรดศึกษาโดยการคลิกที่รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ตามลำดับหน้า หรือคลิกที่ "ปุ่มถัดไป (Next)"
หมายเหตุ ที่ รายการหัวข้อทางซ้ายมือ ( Topic หรือ Outline) ของหลักสูตรนี้    เฉพาะที่เป็นรูป  "คลิปหนีบเอกสาร" จะเป็นชื่อหัวข้อหลัก ให้เห็นโครงสร้างตามลำดับความต่อเนื่องเชื่อมโยงของเนื้อหา ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในหน้าต่อๆไป
 
การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหัวข้อ (รายการหัวข้อทางซ้ายมือในหน้าบทเรียน) โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
  3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 3 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000