หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

002 :: หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
 
กำหนดการรุ่นที่ 1/2562รุ่นที่ 2/2562รุ่นที่ 2563รุ่นที่ 2564รุ่นที่ 3/2562รุ่นที่ 4/2562รุ่นที่ 5/2562รุ่นที่ 6/2562
รับสมัคร :9 - 31 ม.ค.621 ก.พ-31 มี.ค.6222 ม.ค.63-26 ม.ค.6429 ม.ค-30 พ.ย.641 เม.ย-31 พ.ค.621 มิ.ย-31 ก.ค.621 ส.ค-30 ก.ย.621 ต.ค.62-21 ม.ค.63
อบรมออนไลน์ :9 ม.ค.62-9 ม.ค.641 ก.พ.62-1 ก.พ.6422 ม.ค.63-22 ม.ค.6529 ม.ค.64-31 พ.ค.651 เม.ย.62-1 เม.ย.641 มิ.ย.62-1 มิ.ย.641 ส.ค.62-1 ส.ค.641 ต.ค.62-1 ต.ค.64
ประกาศผล :---29 ม.ค.64----
พิมพ์เอกสารรับรอง : เป็นต้นไป เป็นต้นไป เป็นต้นไป30 ม.ค.64 เป็นต้นไป เป็นต้นไป เป็นต้นไป เป็นต้นไป เป็นต้นไป
การเทียบเวลา :80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง80 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) :10000 คน10000 คน10000 คน10000 คน10000 คน10000 คน10000 คน10000 คน
 
Course Outline :
   คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
 
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีม หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสามารถสมัครอบรมได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด
 
การสมัคร :
เมื่อผู้เรียนสมัครหลักสูตรนี้แล้ววิชาเรียน 25 วิชาดังต่อไปนี้จะไปปรากฏที่เมนู "หลักสูตรของคุณ"
1. A00 การวางแผนกลยุทธ์
2. M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
3. M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. M04 การสอนงาน
5. M06 การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
6. M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
7. M12 ภาวะผู้นำ
8. M13  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
9. M18 การจัดลำดับความสำคัญ
10. M20 การปรับปรุงการทำงาน
11. M21 การคิดเชิงสังเคราะห์
12. E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
13. E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
14. E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
15. E11 การบริการที่เป็นเลิศ
16. E12 คุณธรรมสำหรับข้าราชการ
17. G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
18. PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
19. PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
20. PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
21. PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
22. PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. PC21 การจัดทำตัวชี้วัด
24. PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
25. LA09 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
การอบรมออนไลน์ :
ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา
 
การผ่านหลักสูตร :
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา โดยเมื่อศึกษาครบและผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด คือจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป และใช้เวลาศึกษาตามที่ระบุไว้ในแต่ละรหัสวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตรของวิชาดังกล่าว 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000