หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หน้าแรก
หลักสูตร
คู่มือการอบรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

หลักสูตร

เสริมทักษะด้านอาเซียน
   AEC01 :: การเจรจาต่อรอง
   AEC02 :: การทำข้อตกลง
   AEC03 :: การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ
   AEC04 :: การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
   AEC05 :: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ
   AEC06 :: ความมั่นคงชายแดน
   AEC07 :: เศรษฐกิจชายแดน
   AEC08 :: บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   AEC09 :: การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
   AEC10 :: สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   AEC11 :: ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
   AEC12 :: การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ
   AEC13 :: ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน
   AEC14 :: รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
   LA01 :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
   LA02 :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   LA03 :: สิทธิมนุษยชน
   LA04 :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   LA05 :: บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง
เสริมทักษะด้านภาษา
   L01 :: ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี
   L02 :: ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
   L03 :: ภาษาจีน
   L04 :: ภาษาญี่ปุ่น
   L08 :: ภาษาเวียดนาม
   L12 :: ภาษาอินโดนีเซีย
   L13 :: ภาษาลาว
   L14 :: ภาษาเขมร
   L15 :: ภาษาเวียดนาม
   L16 :: ภาษาเมียนมา
   L17 :: ภาษามลายู
เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   C01 :: การใช้งาน Microsoft Office XP : Word
   C02 :: การใช้งาน Microsoft Office XP : Excel
   C03 :: การใช้งาน Microsoft Office XP : PowerPoint
   C11 :: การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน
   C19 :: ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
   C20 :: Microsoft Office Word 2007
   C21 :: Microsoft Office Excel 2007
   C22 :: Microsoft Office PowerPoint 2007
   C23 :: Microsoft office Word 2010
   C24 :: Microsoft office Excel 2010
   C25 :: Microsoft office PowerPoint 2010
   C26 :: Microsoft Project 2010
   C27 :: พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC01 :: การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
   PC03 :: ระบบพิทักษ์คุณธรรม
   PC04 :: สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
   PC05 :: HR Scorecard
   PC08 :: การบริหารค่าตอบแทน
   PC09 :: การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
   PC12 :: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   PC13 :: จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
   PC14 :: การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ
   PC15 :: การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
   PC16 :: วินัยข้าราชการพลเรือน
   PC17 :: การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
   PC18 :: คุณภาพชีวิตในการทำงาน
   PC19 :: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   PC20 :: การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC21 :: การจัดทำตัวชี้วัด
   PC22 :: การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
   PC24 :: การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC25 :: การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
   PC26 :: การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
   PC27 :: การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
   PC28 :: ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
   PC29 :: ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   PC30 :: การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
   G01 :: ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
   G02 :: การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)
การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ
   E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
   E02 :: ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
   E03 :: ความเชื่อมั่นในตนเอง
   E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
   E05 :: การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
   E06 :: การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
   E07 :: การพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา
   E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
   E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
   E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
   E11 :: การบริการที่เป็นเลิศ
   E12 :: คุณธรรมสำหรับข้าราชการ
   EC01 :: เศรษฐกิจพอเพียง
การเขียนหนังสือราชการ
   A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
   A02 :: วิชาที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
   A03 :: วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
   A04 :: วิชาที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี
   D14 :: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การบริหาร
   002 :: หลักสูตรผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
   A00 :: การวางแผนกลยุทธ์
   M01 :: การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
   M02 :: การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   M03 :: การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
   M04 :: การสอนงาน
   M05 :: การให้คำปรึกษา
   M06 :: การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
   M07 :: กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
   M08 :: การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
   M09 :: การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
   M10 :: การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   M11 :: ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ
   M12 :: ภาวะผู้นำ (Leadership)
   M13 :: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   M14 :: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
   M15 :: การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
   M16 :: การพัฒนาบุคลิกภาพ
   M17 :: การเทียบเคียง (Benchmarking)
   M18 :: การจัดลำดับความสำคัญ
   M19 :: องค์การแห่งการเรียนรู้
   M20 :: การปรับปรุงการทำงาน
   M21 :: การคิดเชิงสังเคราะห์
   M22 :: การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   M23 :: การบริหารงบประมาณและการเงิน
   M24 :: การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
   M25 :: การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
   M26 :: บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ
   M27 :: การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
   M28 :: เทคนิคการนำเสนอ
   M29 :: การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000