หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
คู่มือการอบรม
การพิมพ์เอกสารรับรอง
ตรวจสอบคุณสมบัติที่รองรับการอบรมออนไลน์ และ Download Program ที่จำเป็นต้องใช้

รหัสผู้ใช้ (User ID) :
รหัสผ่าน (Password) :


ลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ใหม่ คลิกที่นี่
ลืม Password คลิกที่นี่ !!
ลืม User ID คลิกที่นี่ !!
คำถามที่พบบ่อย
กู้ภัยออนไลน์
  

การพิมพ์ประกาศนียบัตร

1. ผู้มีสิทธิสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้แก่ ผู้ได้รับการพิจารณาผ่านหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
 • ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการผ่านหลักสูตร ที่หน้า Login และเมนู "หลักสูตรของคุณ" คลิกที่ "หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข"
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านหลักสูตร ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"
2. วิธีการสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง
 • ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ที่หน้า Login และเมนู "หลักสูตรของคุณ" คลิกที่ "หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข"
 • สั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม"
 • การพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง เครื่องของท่านจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หากไม่มี คลิกที่นี่ เพื่อ Download Adobe Acrobat Reader
3. การขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง กรณีพิเศษเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด
 • ต้องมีเหตุผลเพียงพอ ที่ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่
 • วิธีการขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองกรณีพิเศษ
  ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น เช่น หนังสือคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และพิมพ์หน้า"ข้อมูลการอบรม" จากระบบ ไปที่สำนักงาน ก.พ. ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ปิดการให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองของแต่ละหลักสูตร โดยโทรสารที่เบอร์ 0 2547 1812 หรือส่งไปที่

  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  สำนักงาน ก.พ.
  47 / 111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
  จังหวัดนนทบุรี 11000
4. การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.
 • สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง เฉพาะผู้ที่ดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
 • การแจ้งผลคำขอในข้อ 3 จะแจ้งไปยังกล่อง "ข้อความถึงคุณ"
 • การพิมพ์เอกสารในข้อ 3 สั่งพิมพ์ที่เมนู "ข้อมูลการอบรม" ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแจ้งผลในกล่อง "ข้อความถึงคุณ" หากพ้นกำหนด ข้อมูลจะถูกลบจากระบบ ไม่สามารถขอพิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองได้อีก
  โปรดตรวจสอบ "ข้อความถึงคุณ" หลังจากส่งหนังสือจากส่วนราชการถึงสำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2012
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000