รหัสหลักสูตร : 002
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
การเทียบเวลาเท่ากับการอบรมในห้อง : 80 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติ : ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีม หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสามารถสมัครอบรมได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การสมัคร : เมื่อผู้เรียนสมัครหลักสูตรนี้แล้ววิชาเรียน 25 วิชาดังต่อไปนี้จะไปปรากฏที่เมนู "หลักสูตรของคุณ"
1. A00 การวางแผนกลยุทธ์
2. M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
3. M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. M04 การสอนงาน
5. M06 การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
6. M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
7. M12 ภาวะผู้นำ
8. M13  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
9. M18 การจัดลำดับความสำคัญ
10. M20 การปรับปรุงการทำงาน
11. M21 การคิดเชิงสังเคราะห์
12. E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
13. E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
14. E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
15. E11 การบริการที่เป็นเลิศ
16. E12 คุณธรรมสำหรับข้าราชการ
17. G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
18. PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
19. PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
20. PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
21. PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
22. PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. PC21 การจัดทำตัวชี้วัด
24. PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
25. LA09 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การอบรมออนไลน์ : ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest & Posttest       แบบฝึกปฏิบัติ      เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา
การผ่านหลักสูตร : เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา โดยเมื่อศึกษาครบและผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด คือจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป และใช้เวลาศึกษาตามที่ระบุไว้ในแต่ละรหัสวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตรของวิชาดังกล่าว 
การพิมพ์เอกสารรับรองผล : เมื่อศึกษาหลักสูตรครบทั้ง 25 วิชา และผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งศึกษาโครงการของหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553  แล้ว จากนั้นทำหนังสือเพื่อแจ้งว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วมายังสำนักงาน ก.พ. เมื่อทางสำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ ก็จะออกใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพให้พิมพ์ผ่านทางระบบ

ทั้งนี้ สามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วในหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ มาเทียบได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากปีงบประมาณปัจจุบัน (และนำมาเทียบได้ 10 วิชา สำหรับผู้สมัครเดิม)
หมายเหตุ
รายละเอียดโครงการ : http://ocsc.chulaonline.net/document/teamleader/Effective_Team_Leader1.pdf
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : http://ocsc.chulaonline.net/document/teamleader/Effective_Team_Leader.pdf
 
หลักสูตรผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ(ณ วันที่สมัคร) เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีม หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสามารถสมัครอบรมได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด 

การเลือกหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ ท่านต้องมั่นใจแล้วว่า จะศึกษาหลักสูตรอย่างตั้งใจและจริงจัง เพราะการเลือกหลักสูตรนี้จะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ โดยจะต้องผ่านทั้ง 25 รายวิชา พร้อมศึกษาโครงการของหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553 จะไม่ใช่การเลือกศึกษาเพียงหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่งใน 25 รายวิชา

หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้สมัครใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เคยศึกษาวิชาใดๆ ตามที่มีเครื่องหมาย ** กำหนดตามหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ  สามารถคลิกสมัครที่หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ  002 โดยจะบรรจุวิชาทั้ง 25 วิชาไว้ในหลักสูตรฯ ช่วงเวลาที่รับสมัคร คือ ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และสามารถศึกษาหลักสูตรมีระยะเวลาโดยรวมประมาณ 2 ปี โดยไม่มีการปิดระบบเหมือนการอบรมในรุ่นทั่วไป  ทั้งนี้จะต้องศึกษา โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพก่อนเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถศึกษาโครงการได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp  และ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553 พร้อมทำแบบประเมินโครงการเมื่อศึกษาจนครบทั้ง 25 วิชาแล้ว ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรในรายหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ

2. ผู้สมัครเดิม ที่เคยเลือกศึกษาวิชาใดๆ ที่มีเครื่องหมาย **  แต่ยังไม่ครบ 25 วิชา ท่านสามารถสมัครศึกษาวิชาที่ยังเหลืออยู่  ให้ผ่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อให้ครบจำนวนวิชาที่ระบุ และจะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจากปีงบประมาณปัจจุบัน มิฉะนั้นท่านจะต้องลงทะเบียนหลักสูตรดังกล่าวใหม่  ทั้งนี้จะต้องศึกษา โครงการหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพก่อนเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถศึกษาโครงการได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp  และ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำร่อง ปี 2553 พร้อมทำแบบประเมินโครงการเมื่อศึกษาจนครบทั้ง 25 วิชาแล้ว ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรในรายหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่ออกใบประกาศฯ เท่านั้น)

หากสงสัย หรือไม่เข้าใจส่วนใด ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0 2547 1795 , 0 2547 1807 ในวันและเวลาราชการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการลบและ / หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นสิทธิ์ของสำนักงาน ก.พ.

พิมพ์หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอบรมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©
47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
email: ocsc.hrd@gmail.com โทร. 02-547-1795 , 02-547-1807 (ภายในเวลาราชการ)