กู้ภัยออนไลน์
       ท่านสามารถค้นหาคำถาม - คำตอบได้จากหัวข้อด้านล่าง หากไม่พบคำถาม - คำตอบที่ต้องการ สามารถฝากคำถามได้ที่ แจ้งหน่วยกู้ภัย

ค้นหาคำถาม - คำตอบ :
  แจ้งปัญหาการแสดงผลของ web brower
  ไม่มี e-Mail Address ของหน่วยงานเป็นของตนเอง
  การผ่านหลักสูตร
  ทำไมสมัครเข้าเรียนไม่ได้
  เปลี่ยนสถานะการทำงาน
  ต้องการ Upload รูปให้แสดงที่ User Info
  การแจ้งเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ต้องทำอย่างไร
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4
 
 
คำถามไม่ทราบว่า web brower ใดที่เหมาะสมกับการอบรมออนไลน์ เนื่องจากเมื่อใช้ IE ในการอบรมออนไลน์ ปรากฏว่า ปุ่ม ออกจากระบบในหน้าหลักไม่ทำงาน และเมื่อเลือกหัวข้ออบรมจะไม่แสดงรายการย่อยไว้ที่หน้าจอ ต้องเข้าไปเลือกรายการย่อยทุกๆครั้ง และขนาดหน้าต่างด้านซ้ายและขวาก็จะเคลื่อนตามเม้าส์ ส่วนถ้าใช้ Firefox จะไม่แสดงปุ่มรายการ ออกจากระบบ เลย แต่เมื่อทำการเลือกหัวข้ออบรมจะแสดงรายการย่อยไว้เสมอและขนาดหน้าจอจะคงที่ตามที่กำหนดไว้ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นเฉพาะเครื่องของข้าพเจ้าหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องแก้ไขอย่างไร เพื่อสะดวกต่อการอบรมออนไลน์
คำตอบปัญหานี้อาจเป็นเพราะการใช้ Internet Exploror 7 ซึ่งมีวิธีแก้ไขดังนี้ครับกลับด้านบน
  
 
คำถามไม่มี e-Mail Address ของหน่วยงานเป็นของตนเอง สมัครเรียนได้หรือไม่
คำตอบe-Mail Address ที่ใช้สมัครจะต้องเป็น e-Mail ส่วนตัวนะครับ อย่างเช่น e-Mail ของ Hotmail, Yahoo, Gmail หรือฟรีเมล์อื่น ๆ สามารถใช้สมัครเรียนได้ครับ
กลับด้านบน
  
 
คำถามสมัครอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซด์ด้วยตนเองภายใน7 วันไม่มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่เข้าเรียนใช้เวลาตามกำหนด ไม่ทราบว่าผ่านหลักสูตรหรือเปล่าจะทราบได้อย่างไร เข้าไปดูการพิมพ์ใบประกาศเป็นรายงานการศึกายทเรียนไม่เห็นมีใบประกาศ
คำตอบการตรวจสอบผลการอบรม คุณสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลการอบรม ครับ
กลับด้านบน
  
 
คำถามได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ แล้วเมื่อ 28/7/2551 และได้รับข้อความยืนการลงทะเบียน ocsc HRD : e-Learning แล้ว เมื่อ 29/7/2551 แต่ยังไม่เคยสมัครเข้าเรียน วันนี้จะสมัครเรียนปรากฎว่าเข้าไม่ได้ พบข้อความว่า ไม่พบรหัสของท่าน กรุณา Login เข้าระบบใหม่ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้นำรหัสยืนยันการลงทะเบียน มายืนยันที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งจะอยู่ด้านล่างส่วน Login เข้าระบบ ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร หากพ้นกำหนดผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัส ocsc ใหม่ครับ
กลับด้านบน
  
 
คำถามสมัครเข้าเรียนด้วยสถานะ ลุกจ้าง ตอนนี้ ต้องการเปลี่ยนเป็นข้าราชการ แต่ระบบไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงได้ ต้องทำอย่างไร
คำตอบในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลประเภทเป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการประเภทอื่น ๆ โปรดทำหนังสือจากตนเองแจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ไปที่

         ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล
         สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
         ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
         จังหวัดนนทบุรี
         11000
กลับด้านบน
  
 
คำถามหากผมจะให้ระบบแสดงรูปที่ User Info ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบการที่จะให้ระบบแสดงรูปภาพที่ User Info นั้น สมาชิกจะต้อง Upload รูปภาพขึ้นบนระบบเสียก่อน โดยมีขั้นตอนหลังจาก Login เข้าระบบแล้วดังต่อไปนี้
  1. คลิกเลือกที่เมนู ระบบจัดการไฟล์

  2. หน้าจอจะแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดที่คุณได้อัพโหลดไว้ หากต้องการอัพโหลดไฟล์เพิ่ม ในกรณีนี้คือไฟล์รูปภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม Upload File จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามจำนวนไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด หลังจากใส่ตัวเลขแล้วคลิกปุ่ม OK

  3. จะปรากฏเพจใหม่ขึ้นมา แสดงช่องให้ใส่ชื่อไฟล์ตามจำนวนที่ใส่ตัวเลขไว้ข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่ม Browse... จะปรากฏหน้าต่างเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อค้นหาไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการอัพโหลด จากนั้นคลิกที่ไฟล์รูปและคลิกปุ่ม Open

  4. หลังจากระบุชื่อไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการแล้วให้ระบุชื่อไฟล์ใหม่เป็นชื่อ face.jpg

  5. คลิกที่ปุ่ม Upload Files

  6. จะมีหน้าต่างเล็ก ๆ แสดงขึ้นมาถึงสถานะการอัพโหลดไฟล์ และเมื่อระบบได้รับไฟล์แล้วที่หน้าอัพโหลดไฟล์จะแสดงข้อความ Upload File เสร็จเรียบร้อย รวมขนาดไฟล์ทั้งสิ้น .... bytes จากนั้นคลิกที่ปุ่ม File Admin จะปรากฏเพจที่แสดงชื่อไฟล์ที่อัพโหลดไว้แล้ว

  7. หากรูปภาพสามารถใช้กับระบบได้ ระบบจะแสดงรูปภาพนั้นในส่วนของ User Info
* ข้อแนะนำ : ไฟล์รูปไม่ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่จนเกินไปเพราะอาจเสียเวลาโหลดในแต่ละครั้งที่เข้าใช้งาน
กลับด้านบน
  
 
คำถามการแจ้งเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล โปรดทำหนังสือจากตนเองแจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ไปที่

         ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล
         สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
         ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
         จังหวัดนนทบุรี
         11000

โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้รับต้นฉบับของหนังสือแจ้งความประสงค์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

*หมายเหตุ หากเป็นการพิมพ์สระ หรือวรรณยุกต์ผิด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร. 02 611 5785 ในวัน - เวลาราชการ
กลับด้านบน
  


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน All site contents copyright ©2017